Cs. Kiss Lajos publ.

Cs. Kiss Lajos

Tudományos-szakirodalmi közlemények jegyzéke   

Monográfia

1. Cs. Kiss Lajos: A jogtudomány eszméje és hivatása, ELTE ÁJK, Budapest, 2004, 128. o.

2. Monografikus tanulmánykötet. Cs. Kiss Lajos (szerk.): Carl Schmitt jogtudománya. Tanulmányok Carl Schmittről, Gondolat Kiadó, Budapest, 2004, 466. o. [Közreműködés: tanulmányok válogatása, lektorálása, a kötet szerkesztése, az előszó, a bevezetések, az I. és III. rész megírása 1-145., 415-437. o.]

3. Monografikus tanulmánykötet. Cs. Kiss Lajos (szerk.): Hans Kelsen jogtudománya. Tanulmányok Hans Kelsenről. Budapest, 2007, Gondolat Kiadó, 826. o. [Közreműködés: tanulmányok válogatása, lektorálása, a kötet szerkesztése, tanulmányírás, az előszó és a bevezetések megírása a műhöz és az I., II. és III. részhez 1-34., 123., 599. o.]

4. Monografikus (tematikusan összefüggő) tanulmányok. A filozófus Max Weber [vö. Tanulmányok: 10, 17, 18, 42]; Egy keresztény Epimétheusz [vö. Tanulmányok: 23]; A tudásszociológia eszméje és hivatása [vö. Tanulmányok: 32, 38.] Demokrácia és parlamentarizmus [vö. 27, 29, 39]; Elméletalkotási stratégiák az államelméletben [vö. Tanulmányok: 9, 35, 40, 41] 

Tanulmányok

1. Cs. Kiss Lajos: Adalékok az ideológiai „észlelés” és jelentésadás természetéhez, Társadalomtudományi Intézet, Budapest, 1984, 236. o.

2. Cs. Kiss Lajos: Közigazgatás és racionalitás, In. Anarchizmus és rendezőelvek, Magyar Politikatudományi Társaság Évkönyve 1986. 30-50. o. (Társszerző: Fehér József)

3. Cs. Kiss Lajos: Közigazgatás és racionalitás. Az érték- és célracionalitás mint társadalomszervező elvek érvényesülése a közigazgatásban, ELTE ÁJK ACTA XXIX, kötet, Budapest, 1987, 125-150. o. (Társszerző: Fehér József)

4. Cs. Kiss Lajos: A hegemónia elmélete Antonio Gramsci politikafilozófiájában, In. Szabó Tibor (szerk.): Tanulmányok Antonio Gramsciról és Lukács Györgyről, Tájékozató, 1986, 6. sz. 50-105. o.

5. Cs. Kiss Lajos: A pluralizmusról, Filozófiai Figyelő, 1987, 1. szám, 61-68. o.

6. Cs. Kiss Lajos: A fiatal Gramsci politikai írásai (1916-1926), Filozófiai Figyelő, 1987, 1. szám, 61-68. o.

7. Cs. Kiss Lajos: Észrevételek Tar Zoltán „frankfurti Iskola” című könyvéről, Politika–Tudomány, 1987, 4 szám, 172-185. o.

8. Cs. Kiss Lajos: Az igazgatás igazgatása, Társadalomtudományi Intézet, Budapest, 1988. 110. o. (Társszerző: Fehér József)

9. Cs. Kiss Lajos: Az értékracionális uralomtípus lehetősége Max Weber uralomszociológiájában, In. Váltók és utak, Magyar Politikatudományi Társaság Évkönyve, 1990, 160-173. o.

10. Cs. Kiss Lajos: A szubjektum és a világ feloldódása a varázslat hatalma alól. Hogyan lehetséges tudomány metafizika nélkül? Kandidátusi értekezés, 1994, 210. o.

11. Cs. Kiss Lajos: Bevezetés. In. A társadalom és a jog autopoietikus felépítettsége. Jogfilozófiák, Tempus Program, Budapest, 1994, 7-9. o.

12. Cs. Kiss Lajos: A parlament imázsa. Recontra Science, Budapest, 1995, 110. o. (Társszerző: Galló Béla, Horváth László)

13. Cs. Kiss Lajos: A politikai imázs mint esztétikai és gyakorlati probléma, Politikatudományi Szemle 1996. 2. szám. 31-51. o. (Társszerző: Galló Béla)

14. Cs. Kiss Lajos: Totalitárius uralom – totális állam, In. Államelmélet (Előadások az államelmélet és állambölcselet köréből), Bíbor Kiadó, Prudencia Iuris 8. Miskolc, 1997, 141-152. o.

15. Cs. Kiss Lajos: Utópia és valóság, Világosság 1997/11 36-49. o.

16. Cs. Kiss Lajos: A tudományos és politikai diskurzus "határvitája", Politikatudományi Szemle, 1997, 3. szám. 123-133. o.

17. Cs. Kiss Lajos: Utópia és valóság. Jogtudományi Közlöny 1998. február, 37-44. o.

18. Cs. Kiss Lajos: A filozófus Max Weber. In Max Weber és a XX. századi társadalomtudományi gondolkodás. Akik nyomot hagytak a XX. századon. 5. köt. Napvilág Kiadó, Budapest,1999, 32-67. o.

19. Cs. Kiss Lajos: A világ varázstalanodása és az abszurd keletkezése. Max Weber racionalitáselméletének egzisztenciafilozófiai vonatkozásai. In Max Weber és a XX. századi társadalomtudományi gondolkodás. Akik nyomot hagytak a XX. századon, 5. köt. Napvilág Kiadó, Budapest, 1999, 93-118. o.

20. Cs. Kiss Lajos: Szabadság és kényszer. Horváth Barna szellemi pályája. (Utószó) In Horváth Barna: Angol jogelmélet. Pallas Stúdió – Attraktor KFT, Budapest, 2001. 569-611. o.

21. Cs. Kiss Lajos: H. L. A. Hart – Tudományos profil. Bibliotheca Iuridica, Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar tudományos kiadása, Miscellanea, 5. Budapest, 2001. (Társszerkesztő: Takács Péter)

22. Cs. Kiss Lajos: Hart jogfilozófiájának jelentősége. In Cs. Kiss Lajos – Takács Péter: H. L. A. Hart – Tudományos profil. Bibliotheca Iuridica, Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar tudományos kiadása, Miscellanea, 5. Budapest, 2001, 3-5. o.

23. Cs. Kiss Lajos: Az angol társadalom- és jogelmélet a magyar jogfilozófiai hagyományban. In H. L. A. Hart – Tudományos profil. Bibliotheca Iuridica, Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar tudományos kiadása, Miscellanea, 5. Budapest, 2001, 26-32. o.

24. Cs. Kiss Lajos: Egy keresztény Epimétheusz. (Utószó) In Carl Schmitt: A politikai fogalma. Válogatott politika- és államelméleti tanulmányok (vál. ford. szerk. Cs. Kiss Lajos) Osiris – Pallas Stúdió –Attraktor, Budapest, 2002, 241-286. o.

25. Cs. Kiss Lajos: Bevezető. H. L. Hart jogfilozófiája. Világosság, 2002/10–12, 82-83. o.

26. Cs. Kiss Lajos: Az angol társadalom- és jogelmélet a magyar jogfilozófiai hagyományban. Világosság, 2002/10–12, 108-111. o.

27. Cs. Kiss Lajos: A modern politika mint demokrácia. In Szabó Máté (szerk.): Bihari Mihály Egyetemi Tanár 60. Születésnapjára Készült Ünneplő Kötet. Rejtjel Politológiai Könyvek 14, Rejtjel Kiadó, Budapest, 563-584. o.

28. Cs. Kiss Lajos: A tragédia metafizikája a jogban. (Utószó), In Horváth Barna: A géniusz pere. Szókratész – Johanna, Attraktor, Gödöllő – Máriabesnyő, 2002, 210-238. o.

29. Cs. Kiss Lajos: A demokrácia és politikai modern. Fundamentum, 2003/1, 5-13. o.

30. Cs. Kiss Lajos: A szinoptikus jogelmélet esztétikája és metafizikája. Jogelméleti Szemle 2003/3 (2003. szeptember 24) (htp:www. Extra.hu/jesz/cskiss13.html)

31. Cs. Kiss Lajos: Carl Schmitt jelentősége. Világosság, 2003/7­8, 21-26. o.

32. Cs. Kiss Lajos: Találkozások Carl Schmitt-tel. Világosság, 2003/7­8, 26-42. o.33. Cs. Kiss Lajos: A tudásszociológia eszméje és hivatása. In Gellériné Lázár Márta – Karádi Éva – Cs. Kiss Lajos (vál.): Mannheim-tanulmányok. Írások Mannheim Károlytól és Mannheim Károlyról (szerk. Karádi Éva), Napvilág Kiadó, Budapest, 2003, 158-247. o.

34. Cs. Kiss Lajos: Előszó. In Cs. Kiss Lajos (szerk.): Carl Schmitt jogtudománya. Tanulmányok Carl Schmittről. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004, 7-8. o.

35. Cs. Kiss Lajos: Bevezetés. Carl Schmitt jelentősége. In Cs. Kiss Lajos (szerk.): Carl Schmitt jogtudománya. Tanulmányok Carl Schmittről. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004, 9-15. o.

36. Cs. Kiss Lajos: Carl Schmitt magyar recepciója. (Bevezetés az I. részhez) In Cs. Kiss Lajos (szerk.): Carl Schmitt jogtudománya. Tanulmányok Carl Schmittről. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004, 17. o.

37. Cs. Kiss Lajos: Találkozások Carl Schmitt-tel. In Cs. Kiss Lajos (szerk.): Carl Schmitt jogtudománya. Tanulmányok Carl Schmittről. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004, 19-143. o.

38. Cs. Kiss Lajos: Schmitt-tematikák (Bevezetés a II. részhez) In Cs. Kiss Lajos (szerk.): Carl Schmitt jogtudománya. Tanulmányok Carl Schmittről. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004, 145. o.

39. Cs. Kiss Lajos: Appendix (Bevezetés a III. részhez) In Cs. Kiss Lajos (szerk.): Carl Schmitt jogtudománya. Tanulmányok Carl Schmittről. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004, 415. o.

40. Cs. Kiss Lajos: Carl Schmitt magyarul – a fordítás kérdőjelei. In Cs. Kiss Lajos (szerk.): Carl Schmitt jogtudománya. Tanulmányok Carl Schmittről. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004, 417-419. o.

41. Cs. Kiss Lajos: Exkurzus I. A szabadságérték univerzalitásának megalapozása. In Cs. Kiss Lajos (szerk.): Carl Schmitt jogtudománya. Tanulmányok Carl Schmittről. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004, 420-423. o.

42. Cs. Kiss Lajos: Exkurzus II. Az állam semlegessége és a magyar liberális politikafilozófia. In Cs. Kiss Lajos (szerk.): Carl Schmitt jogtudománya. Tanulmányok Carl Schmittről. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004, 424-425. o.

43. Cs. Kiss Lajos: Exkurzus III. A mérsékelt állam liberális dogmája. In Cs. Kiss Lajos (szerk.): Carl Schmitt jogtudománya. Tanulmányok Carl Schmittről. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004, 426-435. o.

44. Cs. Kiss Lajos: A ’Jogszociológia’ után. (Utószó) In Horváth Barna: A jogelmélet vázlata. Attraktor, Máriabesnyő­Gödöllő, 2004, 245-255. o.45. Cs. Kiss Lajos: A hegemónia mint politikafilozófiai probléma. Leviatán, SZIE Állam- és Jogtudományi Intézet Tudományos Közleményei, Tomus I, Győr, 2004, 33-108. o.46. Cs. Kiss Lajos: Előszó (Köszöntő). In Cs. Kiss Lajos – Karádi Éva (szerk.): Az igazságosság dilemmái. Ünnepi kötet Földesi Tamás 75. születésnapjára. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2004, 5-6. o. 47. Cs. Kiss Lajos: Állam, politika, erkölcs. In Cs. Kiss Lajos – Karádi Éva (szerk.): Az igazságosság dilemmái. Ünnepi kötet Földesi Tamás 75. születésnapjára. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2004, 80-105. o.

48. Cs. Kiss Lajos: A jogtudomány eszméje és hivatása. In Szabó Miklós (szerk.): Regula Iuris. Szabály és/vagy norma, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004, 149-172. o.

49. Cs. Kiss Lajos: A filozófia és szociológia kompetenciavitája – a tudásszociológia metafizikai teljesítménye. Világosság, XLV, 2004/1, 49-76. o.

50. Cs. Kiss Lajos: Parlamentarizmus és demokrácia. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, ACTA, Tom. XL., Budapest, 2004, 145-192. o.

51. Cs. Kiss Lajos: Elméletalkotási stratégiák az államelméletben. In Szigeti Péter (szerk.): Államelmélet – politikai filozófia – jogbölcselet. Leviatán (külön szám), Győr, 2005,

52. Cs. Kiss Lajos: A tiszta jogtan államelmélete. In H. Szilágyi István – Paksy Máté (szerk.): Ius unum, lex multiplex. Liber amicorum Studia T. Péteri dedicata. Tanulmányok a jogösszehasonlítás, az államelmélet és a jogbölcslet köréből, Szent István Társulat, Budapest, 2005, 257-281. o.

53. Cs. Kiss Lajos: Max Weber tudományfelfogása és a protestáns etika. In Molnár Attila Károly (szerk.): Szellem és etika , Századvég Kiadó, Budapest, 2005, 148-173. o.

54. Cs. Kiss Lajos: Hans Kelsen magyar fogadtatása. Világosság, 2005/10, 3-5.o.

55. Cs. Kiss Lajos: Hans Kelsen jelentősége és a tiszta jogtudomány eszméje. Világosság, 2005/10, 7-28. o.

56. Cs. Kiss Lajos: Opponensi vélemény Gedő Éva Carl Schmitt decizionista politikafilozófiája  című doktori értekezéséről. Jogelméleti Szemle, 2006. 05. 04.

57. Cs. Kiss Lajos: Horváth Barna (1896-1973). In Hamza Gábor – Siklósi Zoltán: Magyar jogtudósok. ELTE Állam és Jogtudományi Kar, 2006, 209-227. o.

58. Cs. Kiss Lajos: Megjegyzések a jog és művészet viszonyához. Iustum Aequm Salutare. Jogtudományi folyóirat PPKE Jog és Államtudományi Kar, 2007/2, 13-18. o.

59. Lajos Cs. Kiss: Begegnungen mit Karl Mannheim. Mannheim-Rezeption in Ungarn. In Bálint Balla – Vera Sparshuh – Anton Sterbling (Hrsg.): Karl Mannheim: Leben, Werk und Bedeutung für die Osteuropaforschung. Hamburg, 2007, Reinhold Krämer Verlag, 109-128. o.

60. Cs. Kiss Lajos: Előszó. In Cs. Kiss Lajos (szerk.): Hans Kelsen jogtudománya. Tanulmányok Hans Kelsenről. Budapest, 2007, Gondolat Kiadó, 11-15. o.

61. Cs. Kiss Lajos: Bevezetés. Hans Kelsen jelentősége. In Cs. Kiss Lajos (szerk.): Hans Kelsen jogtudománya. Tanulmányok Hans Kelsenről. Budapest, 2007, Gondolat Kiadó, 16-32. o.

62. Cs. Kiss Lajos: Hans Kelsen magyar recepciója (Bevezetés az I. részhez ). In Cs. Kiss Lajos (szerk.): Hans Kelsen jogtudománya. Tanulmányok Hans Kelsenről. Budapest, 2007, Gondolat Kiadó, 33-34. o.

63. Cs. Kiss Lajos: Kelsen-tematikák (Bevezetés a II. részhez). In Cs. Kiss Lajos (szerk.): Hans Kelsen jogtudománya. Tanulmányok Hans Kelsenről. Budapest, 2007, Gondolat Kiadó, 123. o.

64. Cs. Kiss Lajos: A tiszta jogtudomány eszméje és hivatása. In Cs. Kiss Lajos (szerk.): Hans Kelsen jogtudománya. Tanulmányok Hans Kelsenről. Budapest, 2007, Gondolat Kiadó, 125-158. o.

65. Cs. Kiss Lajos: A szociológiai államfogalom jogtudományi dekonstrukciója. In Cs. Kiss Lajos (szerk.): Hans Kelsen jogtudománya. Tanulmányok Hans Kelsenről. Budapest, 2007, Gondolat Kiadó, 326-366. o.

66. Cs. Kiss Lajos: Kelsen-viták: a tiszta jogtan kritikai kontextusban (Bevezetés a III. részhez). In Cs. Kiss Lajos (szerk.): Hans Kelsen jogtudománya. Tanulmányok Hans Kelsenről. Budapest, 2007, Gondolat Kiadó, 599. o.

67. Cs. Kiss Lajos: Találkozások Mannheim Károllyal. Mannheim-recepció Magyarországon. In Cs. Kiss Lajos – Fábri György: Mannheim Károly európai perspektívában. Világosság 2007/7–8. 207. o.

68. Cs. Kiss Lajos – Fábri György: Utószó. In Cs. Kiss Lajos–Fábri György: Mannheim Károly – európai perspektívában. Világosság 2007/7–8. 205-206. o.

69. Lajos Cs. Kiss: Karl Mannheims Rezeption in Ungarn. In Péter Cserne – István H. Szilágyi – Miklós Köncöl – Máté Paksy – Péter Takács – Szilárd Tattay (eds.): Theatrum Legale Mundi. Symbola Cs. Varga Oblata. Budapest, 2007, Societas Sancti Stephani, 27-66. o. 

Tankönyv, szöveggyűjtemény, egyetemi jegyzet

1. Szöveggyűjtemény a modern történelem- és társadalomfilozófia tanulmányozásához, Tankönyvkiadó, Budapest, 1992, 234. o. [Közreműködés: válogatás, fordítás, kontrollfordítás, szerkesztés, előszó írása.] [Társszerző: Karácsony András]

2. A társadalom és a jog autopoietikus felépítettsége, Jogfilozófiák, Tempus Program, Budapest, 1994. 124. o. [Közreműködés: válogatás, fordítás, kontrollfordítás, szerkesztés, lektorálás, előszó írása.][Társszerző: Karácsony András]

3. Szigeti Péter – Takács Péter: A jogállamiság jogelmélete, Napvilág Kiadó, Budapest, 1998. [Közreműködés: szakmai lektorálás, szerkesztés.]

4. Takács Péter (szerk.): Államtan. Írások a XX. századi általános államtudomány köréből, Szent István Társulat, Budapest, 2003, 962. o. [Közreműködés: szövegválogatás, fordítás, lektorálás.]

5. Szabó Máté (szerk.): A politikaelmélet története a XIX-XX században, Rejtjel politológiai könyvek 18. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2003. [Közreműködés: fordítás. Carl Schmitt: A politikai fogalma. 216-245. o.]

6. Gellériné Lázár Márta – Karádi Éva – Cs. Kiss Lajos (vál.): Mannheim-tanulmányok. Írások Mannheim Károlytól és Mannheim Károlyról (szerk. Karádi Éva), Napvilág Kiadó, Budapest, 2003,

7. Cs. Kiss Lajos: A jogtudomány eszméje és hivatása, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2004, 128. o.

8. Cs. Kiss Lajos: Carl Schmitt jogtudománya. Tanulmányok Carl Schmittről. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004, 466. o. [Közreműködés: tanulmányok válogatása, lektorálása, a kötet szerkesztése, tanulmányírás, az előszó és a bevezetések megírása a műhöz és az I., II. és III. részhez, az I. és III. rész megírása 1-145., 415-437. o.]

9. Cs. Kiss Lajos (szerk.): Hans Kelsen jogtudománya. Tanulmányok Hans Kelsenről. Budapest, 2007, Gondolat Kiadó, 826. o. [Közreműködés: tanulmányok válogatása, lektorálása, a kötet szerkesztése, tanulmányírás, az előszó és a bevezetések megírása a műhöz és az I., II. és III. részhez 1-34., 123., 599. o.] 

Szakfordítás, válogatás, szerkesztés, lektorálás

1. Gyekiczky Tamás (szerk.): Munka – Technika – Társadalom. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1990, 35-66., 121-164. o. [Közreműködés: fordítás, kontrollfordítás.]

2. A társadalom és a jog autopoietikus felépítettsége, Jogfilozófiák, Tempus Program, Budapest, 1994. 124. o. [Közreműködés: válogatás, fordítás, kontrollfordítás, lektorálás, szerkesztés, előszó írása.][Társszerző: Karácsony András]

3. Horváth Barna: Jogszociológia. A jog társadalom- és történelemelméletének problémái (ford. Zsidai Ágnes) Osiris Kiadó, Budapest, 1995. [Horváth Barna életműsorozatának szerkesztése és kiadása. Közreműködés: fordítás, kontrollfordítás.]

4. Horváth Barna: Angol jogelmélet. Pallas Stúdió – Attraktor KFT., Budapest, 2001. [Horváth Barna életműsorozatának szerkesztése és kiadása. Utószó: Szabadság és kényszer. Horváth Barna szellemi pályája. 569-603. o.]

5. Carl Schmitt: A politikai fogalma. Válogatott politika- és államelméleti tanulmányok, Osiris – Pallas Stúdió – Attraktor, Budapest, 2002, 288. o. [Közreműködés: válogatás, fordítás, szerkesztés. Utószó: Egy keresztény Epimétheusz, 241-286. o.]

6. Horváth Barna: A géniusz pere. Szókratész – Johanna, Attraktor, Gödöllő –Máriabesnyő, 2002. [Horváth Barna életműsorozatának szerkesztése és kiadása. Utószó: A tragédia metafizikája a jogban, 210-238. o.]

7. Cs. Kiss Lajos–Fábri György (szerk.): H. L. A. Hart jogfilozófiájáról. I. Világosság, 2002/10-12, 82-111. o.

8. Cs. Kiss Lajos–Fábri György (szerk.): H. L. A. Hart jogfilozófiájáról. II. Világosság, 2003/1-2, 75-114. o.

9. Takács Péter (szerk.): Államtan. Írások a XX. századi általános államtudomány köréből, Szent István Társulat, Budapest, 2003, 962. o. [Közreműködés: szövegválogatás, fordítás, lektorálás.]

10. Gellériné Lázár Márta – Karádi Éva – Cs. Kiss Lajos (vál.): Mannheim-tanulmányok. Írások Mannheim Károlytól és Mannheim Károlyról (szerk. Karádi Éva), Napvilág Kiadó, Budapest, 2003, 311. o. [Közreműködés: a kötet alapjául szolgáló konferencia kezdeményezése, szervezése, a lebonyolításban való részvétel (a konferencia-tematika összeállítása, előadástartás), a kötet tanulmányainak összeállítása, válogatása, tanulmányírás.]

11. Szabó Máté (szerk.): A politikaelmélet története a XIX-XX században, Rejtjel politológiai könyvek 18. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2003. [Közreműködés: fordítás. Carl Schmitt: A politikai fogalma. 216-245. o.]

12. Cs. Kiss Lajos–Fábri György (szerk.): Carl Schmittről. Világosság, 2003/7-8, 21-118. o.

13. Horváth Barna: A jogelmélet vázlata. Attraktor, Máriabesnyő – Gödöllő, 2004. [Horváth Barna életműsorozatának szerkesztése és kiadása. Utószó: A ’Jogszociológia’ után, 245-255. o]

14. Cs. Kiss Lajos – Karádi Éva (szerk.): Az igazságosság dilemmái. Ünnepi kötet Földesi Tamás 75. születésnapjára. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2004.

15. Horváth Barna: Az erkölcsi norma természete. Attraktor, Máriabesnyő – Gödöllő, 2005. [Horváth Barna életműsorozatának szerkesztése és kiadása.]

16. Cs. Kiss Lajos–Fábri György (szerk.): Kelsen jogfilozófiájáról. I. Világosság, 2005/10, 3-123. o.

17. Cs. Kiss Lajos–Fábri György (szerk.): Kelsen jogfilozófiájáról. II. Világosság 2005/11, 3-96. o.

18. Cs. Kiss Lajos (szerk.): Hans Kelsen jogtudománya. Tanulmányok Hans Kelsenről. Budapest, 2007, Gondolat Kiadó, 826. o.

19. Cs. Kiss Lajos – Fábri György (szerk.): Mannheim Károly – európai perspektívában. Világosság, 2007/7–8. 205-206. o. 

Megjelenés előtt álló munkák

1. Lajos Cs. Kiss: Begegnungen mit Karl Mannheim. Mannheim-Rezeption in Ungarn. [Az eredeti 3,5 íves változat] Budapest, 2008, Annales ELTE ÁJK (megjelenés alatt)