Jogelméleti Tanszék - A tanszék tudományos tevékenysége

A tanszék tudományos tevékenysége:

Fő profilunk az állam-és jogelmélet területe, melyet alaptani, propedeutikai tárgyként, majd jogszociológiaként, végül szintetikus jogkoncepcióként (a pozitív jogi jogréteg, a természetjog és történeti-szociológiai elemek viszonyának elemzése) tanítunk. A tanszék az állam-és jogtudományok, így a jogelmélet, az államelmélet, az alkotmányjog és a jogszociológia területén rendelkezik kutatási kompetenciákkal. A kutatási témák közé tartozik a kritikai társadalomtudományok megismerésének kritériumai, az alkotmányos alapelvek és a formális-materiális alkotmány koncepciója az olasz alkotmányjogban, illetve a szuverenitás-fogalom változásai a globalizáció, illetve a regionalizáció hatására. A filozófia és etika tantárgyak oktatása során a tanszék a tudományos kutatás és oktatás integrációját valósítja meg. Ezzel összefüggésben egy olyan tantárgyi tematikai szerkezetre törekszik, amely lehetőséget teremt a filozófia és a tudomány érvényességi igényeinek összehangolására. Itt kapcsolódik olyan alapproblémákhoz (a jog, a politika és az állam fogalmai) több szempontú kifejtéséhez, illetve a természetjogi gondolat megalapozásához, melyek a későbbi stúdiumokhoz szükségesek.