dr. Pongrácz Alex

Tanulmányok

 • 1993-2001: Móra Ferenc Általános Iskola, Győr
 • 2001-2005: Móra Ferenc Gimnázium, Győr
 • 2005-2007: "Újságíró II." OKJ-képzés, Móra Ferenc Általános-és Középiskola, Győr (Azonosítószám: 52 8402 02)
 • 2007-2012: Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar, jogász (Minősítés: summa cum laude, oklevél száma: 40-N-485/2012)
 • 2012-2015: Széchenyi István Egyetem Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola, doktorandusz, Jogelméleti Tanszék

 Munkatapasztalat
 • Egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar, Jogelméleti Tanszék (2017. február 1-jétől)
 • Egyetemi tanársegéd, Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar, Jogelméleti Tanszék (2015. szeptember 1. - 2017. január 31.)
 • A Tudományos Diákköri Tanács titkára, Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar (2013. szeptember 1-jétől)
 • Megbízott oktató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar, Államelméleti és Kormányzástani Intézet (2016. február 1. - 2017. január 31.)
 • A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület tagja (2016. január 6-ától) 
 • Szakmai gyakorlat: dr. Békefi Anett ügyvédnő mellett (2011. július 1. - 2011. augusztus 31.)

Nyelvismeret 

 • Német nyelv: középfok, komplex C (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch)
 • Angol nyelv: középfok, B2 (Telc English B2)

Publikációs jegyzék

 • A bukott államok problémájának aktuális kérdései, in Jog, Állam, Politika, VII. évfolyam, 4. szám (2015), pp. 23-37.
 • A globalizáció toposzai, in Kecskés Gábor (szerk.): Doktori műhelytanulmányok 2014. Széchenyi István Egyetem Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola, Győr, 2014, pp. 157-168. Letöltés az alábbi linkről.
 • A globalizált világ aktuális kérdései: államelhalás vagy államépítés? in MTA Law Working Papers, 2014/18. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2014 (ISSN 2064-4515). 19. p. Letöltés az alábbi linkről.
 • A közmenedzsment-reformok metamorfózisai, in Új Magyar Közigazgatás, 9. évfolyam, 1. szám (2016), pp. 1-12.
 • A nemzetközi kereskedelem liberalizálásának főbb aspektusai és hatásuk a nemzetállami szuverenitásra, in Külügyi Szemle, 14. évfolyam, 1. szám (2015), pp. 104-116. Letöltés az alábbi linkről.
 • A neoliberális államfelfogás alternatívái: a fejlesztő állam paradigmája és a New Public Management neoweberiánus kritikája, in Egresi Katalin - Pongrácz Alex - Szigeti Péter - Takács Péter: Államelmélet. Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar, Jogelméleti Tanszék, Győr, 2016, pp. 300-307.
 • A Nyugat alkonya 2.0, in Bóka János (szerk.): A XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam-és Jogtudományi Szekciójába nevezett pályamunkák összefoglalói. Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar, Szeged, 2013, pp. 143-144.
 • A parlamentarizmus válsága Carl Schmitt és Hans Kelsen interpretációjában, in Államtudományi Műhelytanulmányok, 2016. évi 13. szám. ISSN 2498-5627
 • A szuverenitás elméletei, in Egresi Katalin - Pongrácz Alex - Szigeti Péter - Takács Péter: Államelmélet. Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar, Jogelméleti Tanszék, Győr, 2016, pp. 300-307.
 • Az Alkotmány stabilitása és az új magyar Alkotmány, in Győri Közjogi Hírlevél, 2011/1. szám, pp. 3-4.
 • Az államelmélet válsága Carl Schmitt és Magyary Zoltán munkássága alapján, in Államtudományi Műhelytanulmányok, 2017. évi 3. szám. ISSN 2498-5627
 • Az állami beavatkozás és a társaságok szabályozása a Franco-diktatúrában, in Diskurzus, 2012/1. szám, pp. 3-8. Letöltés az alábbi linkről.
 • Az elektronikus állam: a polgárbarát közigazgatás Eldorádója? in Hornyák Szabolcs (szerk.): A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam-és Jogtudományi Szekciójába nevezett pályamunkák összefoglalói. Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar, Pécs, 2011, 173. p. ISBN: 978-615-5001-36-9. 
 • Békévé oldja-e a harcot az emlékezés? Avagy a háborúhoz való jog, a szuverenitás és a globalizáció összefüggései, in Kecskés Gábor (szerk.): Doktori műhelytanulmányok 2013. Széchenyi István Egyetem Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola, Győr, 2013, pp. 245-257. Letöltés az alábbi linkről.
 • Cardinal Aspects of Liberalization of International Trade, and its Effect on Nation-State Sovereignty, in Studia Juridica et Politica Jaurinensis, Issue No. 2., Vol. 1. (2014), pp. 20-26. Letöltés az alábbi linkről.
 • Fel-feldobott kő, avagy a nacionalizmus, a nemzetállam és a globalizáció összefüggéseinek recepciója, in Jog, Állam, Politika, V. évfolam, 2. szám (2013), pp. 105-125. Letöltés az alábbi linkről.
 • Globalizáció: államelhalás vagy államépítés? in Takács Péter (szerk.): Az állam szuverenitása. Eszmény és/vagy valóság. Interdiszciplináris megközelítések. Gondolat Kiadó - MTA TK JTI - SZE DFK, Budapest -Győr, 2015, pp. 222-237. ISBN:  978 963 693 599 3 Letöltés az alábbi linkről.
 • Gondolatok a tulajdon(jog)ról, figyelemmel az Alaptörvény szabályozására, in Szoboszlai-Kiss Katalin - Deli Gergely (szerk.): Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2013, pp. 407-418. Letöltés az alábbi linkről.
 • Gondolatok az állami mozgáspályáról, in Győri Közjogi Hírlevél, 2010/2. szám, 6. p.
 • Jogtani alapfogalmak, in Erdős Csaba (szerk.): Jogi ismeretek. Egyetemi jegyzet. UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft. - Széchenyi István Egyetem, Győr, 2015, pp. 12-27. 
 • Ment-e a szuverenitáselméletek által a világ elébb? Avagy a szuverenitás fogalma Horváth Barna »Angol jogelméletében«, in Államtudományi Műhelytanulmányok, 2017. évi 5. szám
 • Nemzetállamok és új szabályozó hatalmak a globális erőtérben. Doktori (PhD) értekezés. Széchenyi István Egyetem Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola, Győr, 2015. 277. p. 
 • Szabad-e sírni a Kárpátok alatt? A nemzetpolitika dimenziói a rendszerváltozást követően. (Rezümé), in Keserű Barna Arnold (szerk.): Batthyány Lajos Szakkollégium Évkönyve 2009-2011. Batthyány Lajos Szakkollégium, Győr, 2011, pp. 135-138. ISSN: 2060-9108
 • Szuverenitás és alkotmányosság a globális erőtérben, in Pro Publico Bono: Magyar Közigazgatás; A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Állam-és Közigazgatás-tudományi Szakmai Folyóirata, 2016/1. szám, pp. 108-119. Letöltés az alábbi linkről.
 • The Tropes of Globalization, in Kálmán János (ed.): Legal Studies on the Contemporary Hungarian Legal System. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2014, pp. 275-291. Letöltés az alábbi linkről.
 • Ügyféli jogok egykor és ma, in Barabás Gergely (szerk.): Közigazgatási eljárásjog - a tananyagon túl. ELTE Állam-és Jogtudományi Kar, Budapest, 2012, pp. 63-74.
 • Válságértelmezés a globalizáció korában. Artner Annamária: Tőke, munka és válság a globalizáció korában. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2015, in Eszmélet, 27. évfolyam 107. szám (2015), pp. 196-202.
 • Vissza a jövőbe, avagy variációs lehetőségek a XXI. századi állam-és társadalomépítésre, in Diskurzus, V. évfolyam, 1. szám (2015), pp. 53-61. Letöltés az alábbi linkről

Tudományos előadások

 • A globalizáció toposzai ("Az állam és jog alapvető értékei" című konferencia, Győr, 2013. december 13.) 
 • A globalizált világ aktuális kérdései: államelhalás vagy államépítés? ("Az állam szuverenitása: eszmény és/vagy valóság" című konferencia, Budapest, 2014. március 21.)
 • A rossz tanuló felel, avagy a bukott államok problémájának aktuális kérdései ("Az állam patológiája: válság és hanyatlás, bomlás és bukás az államok életében" című konferencia, Győr, 2015. május 15.)
 • Ment-e a szuverenitáselméletek által a világ elébb? Avagy a szuverenitás fogalma Horváth Barna Angol jogelméletében ("Tudás és jog történelmi és társadalmi összefüggései." Konferencia Horváth Barna professzor emlékére, Szeged, 2016. december 2.)
 • Nemzetállamok és új szabályozó hatalmak a globális erőtérben ("A magyar jogrendszer átalakítása - a kodifikáció napjainkban" című konferencia, Győr, 2012. december 7.)
 • The Cardinal Aspects of the Liberalization of International Trade and its Effects on Nation-State Sovereignty. ("A jogtudomány sajátosságai" című konferencia, Győr, 2014. december 12.) 
 • Ügyféli jogok egykor és ma (A "Közigazgatási eljárásjog - a tananyagon túl" című közigazgatási jogi tudományos diákköri konferencián, Budapest, 2011. november 11.)