Témajavaslatok szakdolgozathoz, évfolyam- és TDK-dolgozatokhoz

SZAKDOLGOZATOK, ÉVFOLYAMDOLGOZATOK ÉS TDK-DOLGOZATOK

A Jogelméleti Tanszék oktatói elsősorban az alábbi témákban vállalnak konzultációt évfolyamdolgozatok, szakdolgozatok és TDK-dolgozatok írása során. Hallgatói érdeklődés esetén a kíírt témák mellett – amint azt több helyütt jelezzük is – az oktatóval való konzultáció alapján lehetőség van további témák egyeztetésére. Egyeztetés után bármely olyan téma feldolgozása vállalható, ami a hallgató egyéni érdeklődésének megfelelel, amennyiben az beleesik a tanszék által oktatott tárgyak profiljába. Az alábbiak így elsősorban a témaválasztás fő irányait és lehetőségeit jelzik. A témaválasztás egyeztetése végett a hallgatók keressék meg az oktatókat!

"Hogyan írjak évfolyamdolgozatot?"

A dolgozatok formai kritériumait illetően bővebben ld. ezt a linket!


 

 

ÉVFOLYAMDOLGOZATOK

Takács Péter

 • A jog és igazságosság kérdései
 • Az állam és az egyházak viszonyának kérdései
 • A jogértelmezés és a jogi érvelés kérdései
 • A nacionalizmus. Nemzet és nemzetállam
 • A társadalmi szerződés elméletei és ezek kritikája
 • Niccolò Machiavelli A fejedelem és Nagy Frigyes Antimachiavelli című munkájának összehasonlító szempontú elemzése
 • Hans Kelsen állam- és jogelmélete, Hasonló: Somló Bódog állam- és jogelmélete, Hasonló: Aquinói Szent Tamás jog- és állambölcselete (Egyezetetés alapján más jelentős magyar vagy külföldi, régi vagy mai jogelméleti gondolkodó is választható.)
 • A nürnbergi per. Esetfeldolgozás (Egyezetetés alapján más nemzetközileg jelentős per is választható; a mai ismertebb perek feldolgozásához angol nyelvtudás szükséges)
 • Bármely olyan téma, amelyet a hallgató egyéni érdeklődése alapján fel kíván dolgozni, amennyiben beleesik a tanszék által oktatott tárgyak profiljába (előzetes egyeztetés alapján)

Szigeti Péter

 • Világrendszer-elmélet: unidiszciplináris tudomány vagy a kritikai hagyomány alkalmazása?
 • Globális kapitalizmus és regionális integrációk
 • Az anarchizmus és válfajai, jelentése és jelentősége
 • Az alkotmányosság jogelméleti megközelítésben
 • A francia konstitucionalizmus
 • A jog tárgyspecifikus kategóriái
 • A természetes nyelvek és a jogi nyelv összevetése
 • A jogtudományi megismerés sajátosságai
 • Kritikai társadalomelmélet
 • Módszerdualizmus-monizmus

 

 Egresi Katalin

 • Machiavelli politikai filozófiája és üzenete a reneszánsz korából
 • Szerződéselméletek a koraújkorban és a szerződéselméletek kritikája
 • A felvilágosodás korának állambölcselete
 • Olasz közjogi doktrínák (olasz nyelvtudással rendelkező hallgatók számára)
 • Pulszky Ágost jog-és állambölcselete
 • Eötvös József "Uralkodó eszméi". A liberális magyar állambölcselet paradigmái
 • Konzervatív magyar államelmélet a dualizmus korában és hatása a magyar alkotmányos gondolkodásra
 • Idealizmus kontra realizmus, avagy a nemzetközi politika kurrens irányzatainak ellentmondásai
 • Európai minták és/vagy nemzeti értékek? A magyar állambölcseleti gondolkodás paradoxonai a XIX./XX. században
 • Az állam „bukásának” toposza az újkori európai történelemértelmezésekben

  Szoboszlai-Kiss Katalin (A Jogelméleti Tanszék vonatkozásában)  

 • A görög polisz kialakulása
 • Jogi érvelés kezdetei a  görög drámákban
 • A szofisták
 • Platón ideatana
 • Arisztotelész politikája
 • Descartes etikájának sztoikus elemei
 • Környezetetikai problémák
 • Élet és halál etikai és jogi megközelítésben
 • Jogi és etikai maximák a korai antik irodalomban
 • Kant etikája

 


 

 

 

 

SZAKDOLGOZATOK

 Takács Péter

 • Az igazságosság kérdései és a jog igazságossága.
 • A jogállamiság jogelméleti és államtani kérdései. Alkotmányos demokrácia és jogállam. A jogállamiság jelenlegi helyzete. (A témán belül további konkretizálás lehetséges.)
 • Az állam- és jogelméleti gondolkodás történetének egy – a hallgató által választott – jelentős korszaka, illetőleg magyar vagy külföldi alkotójának életműve. (Például: Thomas Hobbes az államról. Somló Bódog a jogról. stb.).
 • A poltikai perek. Vagy: valamely történetileg, jogilag vagy politikailag jelentős per elemzése. (az elemezni kívánt pert előzetes egyeztetés alapján kell / lehet kiválasztani)
 • A természetjog és a jogi pozitivizmus viszonya. Általános kérdések elemzése vagy egy-egy elmélet bemutatása, illetve irányzat áttekintése. (A témán belül további konkretizálás is lehetséges.)
 • Az emberi jogok eredete és generációi. Az emberi jogok a XX. és a XXI. században

 

Szigeti Péter

 • A jogállamiság mint történelmi probléma és a nemzeti jogrendszerek
 • A jogállamiság jelentései, kritériumai egykor és ma
 • A nacionalizmus és a nemzetállam eszméje, a polgári nemzetállamok kialakulásának útjai
 • A szocializmus és a szocialista-kommunista állameszme
 • Az államszocialista kísérletek jellemzése, típusvariánsai (1917-1991)

Egresi Katalin

 • Állam és demokrácia a felvilágosodás korában
 • Elitelméletek az újkori politikai filozófiákban és a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásában
 • A XIX-XX. századi magyar állambölcselet egy - a hallgató által választott - alakjának bemutatása és elméletének elemzése. Életút és elmélet
 • A társadalmi fejlődés problémája a magyar Társadalomtudományi Társaság vitáiban
 • A nemzetközi politika meghatározó elméleti irányzatai és azok fejlődéstörténete

Szoboszlai-Kiss Katalin (A Jogelméleti Tanszék vonatkozásában) 

 • Antik bölcselet
 • Platón államtana
 • Platón és Arisztotelész gyakorlati filozófiája. Összehasonlítás
 • Szókratész filozófiája és pere
 • Modern etikai problémák az élet kezdetén és végén. (in vitro fertilizáció, abortusz, eutanázia, és így tovább)

 

TDK-DOLGOZATOK

Takács Péter

 • Jogértelmezés és jogászi érvelés; a jogelmélet történet; a jogelmélet klasszikusai és „nagy problémái” és az ahhoz kapcsolódó témák.
 • Az államra és a jogra vonatkozó elméletek története, a régi elméletek mai relevanciája és az ahhoz kapcsolódó témák.
 • Államelmélet, az állam értéktartalma, speciális kérdések (pl. különleges államok, az állam és az egyházak viszonya, és így tovább).
 • A kisállamok, a miniállamok és a "mikroállamok".

Szigeti Péter

 • Módszerdualizmus - monizmus.
 • Jogértelmezés és jogi hermeneutika
 • Magyarázatok a bírói jogalkalmazás természetéről (toposzok - teorémák - elméletek).
 • A „látható kéz” a globalizációban: a "fejlesztő állam" kérdése
 • A jóléti állam, globális kapitalizmus, államtalanítási törekvések

 Egresi Katalin

 • Klasszikus demokráciaelméletek (irányzatok és meghatározó nézetek);
 • Erkölcs és politika viszonya a premodern és modern politikai filozófiákban;
 • Az 1948-as olasz alkotmány keletkezése és alapelveinek rendszere.

Szoboszlai-Kiss Katalin (A Jogelméleti Tanszék vonatkozásában)  

 • Az antik államelméletek kérdései,
 • A szofisták és a szofisztika;
 • Modern etikai problémák és megoldási kísérletek
 

 

 

A dolgozatok formai kritériumait illetően

bővebben lásd ezt a linket!

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Tanács:
Ne hagyd a dolgozatírást a határidő utolsó napjára!, különben így jársz: