Név Dr. habil Egresi Katalin PhD
Beosztás egyetemi docens
Szobaszám Győr Áldozat utca 12. J-209
Telefonszám +36 (96) 503-400/3199
3199
E-mail cím katikk0927##kukac##gmail.com
Szervezeti egység Jogelméleti Tanszék
Hivatkozások, kapcsolódó anyagok MTMT

További információk

Dr. habil Egresi Katalin PhD

Iskolai végzettség:

 1. 1993-1998: Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs, filozófia-történelem szak
 2. 2004: PhD. fokozat megszerzése Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Európa és a magyarság a 18-20. században Történelem Doktori Iskola keretében
 3. 2005-2010: Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar, Győr, jogász szak

Munkakör, beosztás:

 1. 1999-2006: SZE DFÁJK egyetemi adjunktus
 2. 2006. szeptember 1-től: a SZE DFÁJK egyetemi docens
 3. a tanulmányi és az oktatási bizottság tagja
 4. tantárgyfelelős (A diplomácia története és A nemzetközi politika elmélete, illetve a filozófia és az államelmélet alternatív előadásokból)

 Kutatási terület

 1. XIX/XX. századi történelem,
 2. egyetemes és magyar államelmélet
 3. összehasonlító állam-és közjogtudományi gondolkodás története olasz -magyar vonatkozásban
 4. a nemzetközi politika elmélete

Oktatási feladatok:

 1. A filozófia és államelmélet alternatív előadás és gyakorlat  a jogászképzésben
 2. „A diplomácia története” és „A nemzetközi politika elmélete” tantárgyak oktatása a nemzetközi tanulmányok és a nemzetközi igazgatás szak keretében, ezen tantárgyak tantárgyfelelőse és szakdolgozati konzulens
 3. Magyar államelmélet klasszikusai a Doktori Iskolában
 4. Olaszország XX. századi politika rendszerei (Regimi politici di Italia nel XX. secolo) magyar és olasz nyelven jogász, nemzetközi igazgatás és nemzetközi tanulmányok szakos hallgatóknak

Nyelvtudás:

olasz (felső), angol (közép) német (közép)

Külföldi ösztöndíjak és kutatások

 1. La Sapienza (Róma) 2010/1011-es tanév hat hónap
 2. Európai Egyetemi Intézet (Fiesole), illetve a Firenzei Tudományegyetem Jogtudományi Kar 2013/2014es tanév egy hónap
 3. La Sapienza (Róma) 2013/2014-es tanév két hónap

Főbb publikációk:

I. Monográfia

 1. Szociálpolitika Magyarországon. Nézetek, programok és törvények 1919-1939. Bp. Napvilág Kiadó, 2008.
 2. Az olasz alkotmány. Alkotmánytörténet, alkotmányelmélet, alkotmányos rendelkezések. Gondolat Kiadó, Bp. 2013.

II. Tankönyvfejezet

 1. Ész és történelem. A felvilágosodás államra vonatkozó tanai. Államelmélet I. (Szerk. Takács Péter) Bp. Szent István Társulat, 2007.
 2. A jóléti állam. uo. II. kötet

III. Tanulmányok:

 1. Ágoston Péter állam-és jogfelfogása. Leviatán (különszám) Államelmélet - politikai filozófia - jogbölcselet. Győr, 2005.
 2. Concha Győző konzervatív állameszméje. Jog Állam Politika, 2009/1. pp. 77-101.
 3. La storia del costituzionalismo ungherese. In. Nomos. Le attualita' nel diritto, 2013/2. pp. 25.  
 4. A köztársasági eszme és a szentkorona-tan a két világháború közötti magyar politikai gondolkodásban. In. Köztársaság a modernkori történelem fényében. (Szerk. Feitl István) Bp. Napvilág Kiadó, 2007.
 5. Az emberi méltóság a köztársasági olasz alkotmányban és az olasz gyakorlatában. In. Közjogi Szemle, 2013/3. pp. 39-47.
 6. Érvek és ellenérvek a régiókkal kapcsolatban az olasz alkotmányozás folyamatában. DIEIP 2013/3. pp. 26.
 7. A jog, az állam, az alkotmány és az alkotmányjog Santi Romano munkásságában. In. Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére, Győr, Universitas Kht. 2013. pp. 113-134.
 8. Costantino Mortati közjogtudományi munkássága. In Pro futuro- A jövő nemzedékek joga, 2013/2. pp. 24.
 9. Le teorie costituzionali e i principi fondamentali a confronto di due costituzioni. Esperienze ungheresi e italiane. In. Nomos. Le attulaita' nel diritto. 2013/3. pp. 40.
 10.  Tradtitional constitutional values in the Hungarian and Italian Constitutions. In. Conference proceedings / VIII. Young Scientists Conference at Krakow, 2013. 09-26-09.28. AGH University, pp. 119-127.
Vissza az előző oldalra