Publikációs jegyzék

Publikációs jegyzék

1989 –2016. szeptember 5.

Dr. Szigeti Péter egyetemi tanár, DSc.  

 Könyvek 

 • Szervezett kapitalizmus. Budapest Mediant Kiadó, 1991. 207 oldal
 • Az út maga a cél. Társadalomelméleti tanulmányok. MTA PTI 1995. 386 oldal 
 • A jogállamiság jogelmélete (szerzőtárs: Takács Péter) Napvilág, 1998. 296 oldal. 2., javított és bővített kiadás: 2005. 340 oldal
 • A valóság vonzásában. Jogelméleti és politikaelméleti tanulmányok. Publicationes Jaurinensis op.5. SZIF, Győr, 2001. 335 oldal  
 • Jogtani és államtani alapvonalak. Publicationes Jaurinensis op.7. SZE ÁJI, 2002. Rejtjel Kiadó 198 oldal
 • Világrendszernézőben. Globális "szabadverseny" – a világkapitalizmus jelenlegi stádiuma. Napvilág, Budapest, 2005, 288 oldal 
 • Norma és Valóság. Válogatott tanulmányok a jogelmélet, az alkotmányjog és a  politikaelmélet köréből. Széchenyi István Egyetem–MTA Politikai Tudományok Intézete, Publicationes Jaurinensis op. 8.  2006, 387 oldal
 • A Magyar Köztársaság jogrendszerének állapota 1989-2006. Komplex jog- és alkotmányelméleti, jogszociológiai és szakjogi elemzés. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008
 • Jogtani és államtani alapvonalak. Harmadik, bővített kiadás, Rejtjel, 2011, 208 oldal
 • Társadalomkutatás - mi végre? Politikatudomány - Alkotmányjog - Világrendszerelmélet. Publicationes Jaurinensis. op. 9. 300 p. Universitas Győr. Online változat: http://mek.oszk.hu/09900/09957
 • Problémáink vonzásában. Társadalomismereti tanulmányok. UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft., Győr, 2015, 328 oldal

Kötet szerkesztések

 • Tanulmányok a jogvédelem és a rendvédelem köréből (szerk.) RTF Jog- és Államtudományi Tanszék, Budapest, 1998. 217 oldal 
 • Államelmélet – Politikai filozófia – Jogbölcselet (szerk.) Országos Tudományos Konferencia, Győr, 2004, szeptember 3-4. A LEVIATÁN különszáma
 • Jogvédelem  –  Rendvédelem  Tanulmányok  (szerk.) RTF Alkotmányjogi és Közigazgatási jogi Tanszék Budapest, 2007
 • Államszocializmus Értelmezések, viták, tanulságok (szerk. Krausz Tamással) L'Harmattan, Budapest, 2007, 284 oldal 

Könyvrészletek 

 • Közép-Kelet-Európa átalakulása: közös vonások és magyar specifikumok, in: A közép-kelet-európai országokban zajló átmenet és a szociáldemokrácia. Budapest, 1992, 42-45. 
 • Politikai tagoltság és parlamenti erőviszonyok Magyarországon, in Törésvonalak és értékválasztások. MTA PTI, Budapest, 1994, 63-76. és u. ez: Társadalmi Szemle 1994/2.
 • Az MSZP stratégiája: út a győzelemhez, in Parlamenti választások 1994. MTA PTI, Budapest, 1995, 199-131
 • A szociáldemokrata modernizáció érvényesség tartományai, in Akik nyomot hagytak a huszadik századon. Eszmetörténeti előadások. Napvilág Kiadó, Budapest, 1996, 87-97.
 • Tendenciák a parlamentáris jogállam kialakulásától napjainkig. Pártrendszer, tulajdonviszonyok, a közvetlen demokratikus részvétel és összefüggéseik. in Krausz Tamás (szerk.): Rendszerváltás és társadalomkritika. Napvilág Kiadó, Budapest, 1998, 225-244. 
 • A jog varázslat alóli felszabadítása. Max Weber jogfejlődési magyarázata, in Akik nyomot hagytak a 20. századon 5. k. Napvilág Kiadó, Budapest,  1999, 118-148. 
 • Elvesztett kormányhatalom - megtartott törzsválasztók. MSZP dilemmák 1998, in Bihari Mihály (szerk.): Politikaelméleti tanulmányok Schlett István 60. születésnapjára. Korona Kiadó-ELTE ÁJK, Budapest, 1999,163-174.
 •  Az Alkotmánybíróság, in Bayer József-Glatz Ferenc-Kulcsár Kálmán (szerk.): Társadalom, politika, jogrend. Kossuth Kiadó-MTA PTI, Budapest, 2003, 133-153., illetve u. ez: Magyar Tudománytár 4. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2003, 369-381.
 •  A kormányzás, mint társadalmi tevékenység a különböző szaktudományokban, in Bayer József-Kiss Balázs (szerk.): Trendváltozások. MTA PTI, Budapest, 2003, 137- 157.   
 • Váltógazdálkodás – nemzeti centrum kormányt hozó szocialista győzelemmel, in Bőhm Antal-Gazsó Ferenc-Stumpf István-Szoboszlai György (szerk.): Parlamenti választások 2002. Politikai szociológiai körkép. MTA PTI-Századvég, Budapest, 2003, 127-145.
 • A decizionizmus két terepe Carl Schmittnél: a szuverenitás makro- és a bírói ítélet mikroszintjén, in Cs. Kiss Lajos (szerk.): Carl Schmitt jogtudománya. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004, 338-357
 • Az Európai Alkotmányszerződés hatása a Köztársaság alkotmányosságára, in Cs. Kiss Lajos-Karádi Éva (szerk.): Az igazságosság dilemmái. Libri Amicorum 15. ELTE ÁJK, Budapest, 2004, 225-230
 • Szabály és norma azonossága és különbsége. Normakontinuum elmélet - kitekintéssel a  generálklauzulák és a jogelvek közötti különbségek természetére, in Szabó Miklós (szerk.): Regula Iuris. Prudentia iuris 22. kötet. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004, 63 -82.
 • Politikai hatalom – társadalmi uralom: a politikum, a politikai cselekvés és az állam mozzanatainak viszonya, in Szigeti Péter (szerk.): Államelmélet – Politikai filozófia – Jogbölcselet. Országos Tudományos Konferencia, Győr, 2004. A LEVIATÁN különszáma.
 • Az alapjogok gyakorlati értéke a jogrendben, in Korinek László (szerk.): PhD tanulmányok 4. Finszter Géza születésnapjára. Pécs, 2005, 253-260.
 • Államszocialista kísérletek - történelmi tanulságok, in: Krausz Tamás-Szigeti Péter (szerk.): Államszocializmus (Értelmezések-viták-tanulságok) L'Harmattan, Budapest, 2007, 13-52.
 • Reflexiók az államszocializmus vitáról, in Krausz Tamás-Szigeti Péter (szerk.): Államszocializmus (Értelmezések-viták-tanulságok) L'Harmattan, Budapest, 2007, 256-273.
 • Az alkotmányjog - az alkotmány, mint a jogrend érvényességi alapja és az alkotmányosság, in Csefkó Ferenc (szerk.): Ünnepi kötet Ivancsics Imre Decan Emeritus 70. születésnapjára. PTE ÁJK, Pécs, 2008, 59-69.
 • Globalizáció (91-97. o.), Jóléti állam (124-127. o.), Szociáldemokrácia (218-221. o.), Szociális piacgazdaság (224-227. o.) szócikkek, in Andor László-Farkas Péter (szerk.): Az Adóparadicsomoktól a Zöldmozgalomig. Kritikai szócikkek a világgazdaságról és a globalizációról. Napvilág Kiadó, Budapest, 2008
 • Raszcvet i zakat szocialgyemokratyii v Vengrii 1989-2008, in: Eszmelet-Razdumje.: Szmena szisztemi v Vosztocsnoj Jevropi sz vengerskimi glazami. Moskva, 2009, 175-191.
 • Jogállami átmenet és a rendszerváltás-értelmezések problémái, in Bayer József-Boda Zsolt (szerk.): A rendszerváltás húsz éve. Változások és válaszok. MTA PTI - L'Harmattan, Budapest, 2009, 77-96.
 • Jogátvétel és nemzeti jogalkotás 2010, in Bihari Mihály-Patyi András (szerk.): Ünnepi kötet Szalay Gyula tiszteletére. Széchenyi István Egyetem-Universitas Győr, Győr, 2010, 537-539.
 • Les institutions européennes, la souveraineté nationale et le manque de l'économie politique, in Gerencsér Balázs-Takács Péter (szerk.): Ratio legis, ratio iuris. Liber amicorum. Studia A. Tamás septuagenario dedicata. Ünnepi tanulmányok Tamás András tiszteletére 70. születésnapja alkalmából. Szent István Társulat, Budapest, 2011, 524-527.
 • Válságértelmezések, válság el-és áthárító mechanizmusok: a globális szabadjog, in Miszlivetz Ferenc (szerk.): A bizonyosság vége avagy quo vadis demokrácia? Savaria University Press, 2011, 26-36. és u. ez: Társadalomkutatás, 2011 június, 227-236. 
 • Az Alaptörvény karaktere államelméleti és alkotmányjogi aspektusból, in Szoboszlai-Kiss Katalin - Deli Gergely (szerk.): Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére.  Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2013, 519-536. 
 • The Character of the Fundamental Law - From the Perspective of Constitutional Theory and Law, in Smuk Péter (ed.): Transformation of the Hungarian Legal System, 2010-2013. Wolters Kluwer-Complex Kiadó, Budapest, 2013, 223-236.
 • A nemzetállami szuverenitás közjogi fogalma és ami azon túl van, in Patyi András-Lapsánszky András (szerk.): Rendszerváltás, demokrácia és államreform az elmúlt 25 évben: Ünnepi kötet Verebélyi Imre 70. születésnapja tiszteletére. Wolters Kluwer-Complex Kiadó, Budapest, 2014, 557-565.

Tankönyvek 

 • Jogállam, in Állambölcselet. Egyetemi Jegyzet. Miskolc, 1993, 32-37. 
 • Mackó Mária-Szigeti Péter: Jog és Jogállam. Állam- és jogelméleti alapismeretek. Főiskolai Jegyzet. Budapest, 1996. 158 oldal
 • A jogállam társadalomtörténeti változatai, in Takács Péter (szerk.): Államelmélet. Bíbor Kiadó, Miskolc, 1997, 152-169.
 • Emberi jogi ismeretek I. fejezete, in Bólyai János (szerk.): Az emberi jogok természete. Rejtjel Kiadó, Budapest, 1998, 7-11. u. ez 2. kiadás Rejtjel, 2005
 • Államszocialista kísérletek 1917-1989/91, in Takács Péter (szerk.): Államtan I. Szent István Társulat, Budapest, 2007, 320-327. és Michel Foucault (u.o., 379-386.)

 Tanulmányok 

 • A történelmi kapitalizmus - ma, in Új Fórum, 1990/1. szám, 36-38. 
 • Kapitalizmus - késő kapitalizmus (Egy elemzés tapasztalatai), in Eszmélet, 1990/4. szám, 37-51. 
 • Pluralista demokrácia - francia módra, in Magyar Politikatudományi Társaság Évkönyve, 1990, 32-46.
 • A baloldal elméleti zsákutcáiról, in Eszmélet, 1992/17. szám, 19-36. 
 • Hatalommegosztás - Alkotmánybíróság, in Világosság, 1993/1. szám, 49-58.
 • Jog - jogászi hivatás - jogtudomány - jogelmélet, in Magyar Jog, 1995/1. szám, 1-5. 
 • A jogállamiság mint társadalomelméleti probléma, in Társadalmi Szemle, 1993/4. szám, 3-12. 
 • Demokrácia - de hogyan? In Csakazértis, 1993/2. szám, 14-15. 
 • Cselekvés - struktúra - legitimáció a kritikai elméletben, in Politikatörténeti Füzetek III. 1994, 65-80
 • What Strategy for Forces to the Left of Social Democracy? In Labour Focus on Eastern Europe 49/1994, pp. 61-63. 
 • A természetjog és a jogpozitivizmus viszonya - az irányzatok családfája, in Jogtudományi Közlöny, 1995/3. szám, 114-123. 
 • Térdeljetek le, mert kicsik vagytok... In Ezredvég, 1995/3. szám, 78-86. 
 • Szociáldemokrácia - honnan hová? Erények és gyengeségek, in Eszmélet, 1993/20. szám, 63-78. 
 • Alkotmánybíráskodásunk négy éve: 1990-93. Tények, politológiai összefüggések, alkotmányossági értékelések, in Politikatudományi Szemle, 1995/2.  szám
 • L’Europe du centre-est apres le changement de régime, in Cahiers Condorcet N 6/1995. 73-90.p. 
 • Alkotmányozás - itt és most. Kommentár az Alkotmány Előkészítő Bizottság tervezetéhez, in Eszmélet, 1996/31. szám, 66-73. 
 • Structures of Dominance in the Present Conservative World, in: Eszmélet Books 1996, 47-58.
 •  Roscoe Pound pragmatista jogszociológiája: a társadalmi mérnökösködés eszméje a korhoz kötött, relatív  természetjogban, in Főiskola Figyelő (RTF), 1996/4.
 • Konstitucionalizmus - a jogállamiság probléma francia változata, in Magyar Jog, 1997/1. szám, 1-10. 
 • A jogállamiság változatai - elméleti és történeti nézőpontból, inMTA PTI Politikatudományi Műhelytanulmányok Sorozat, 1997/7, 42. 
 • Hart jogkoncepciója: a mérsékelt pozitívizmus, in Főiskolai Figyelő (RTF) 1997/1. szám, 5-8. és u.e. Jogállam 1996/3-4. szám, 170-173. 
 • Tendenciák Magyarországon a parlamentáris jogállam kialakulásától napjainkig. I. rész, in Ezredvég, 1997/5. szám, 62-67.; II. rész: 1997/6. szám, 47-55.; III. rész: 1997/7. szám, 62-66. 
 • Szintetikus jogfelfogás és a jogállamiság érvényességtartománya, in Belügyi Szemle, 1997/9. szám, 14-25. 
 • Parlamenti ciklusok - a törvényalkotás tükrében. Politikatudományi Füzetek XVII. Készült: Magyarország az ezredfordulón Stratégiai Kutatási Programok keretében MTA PTI 1997, 39.
 • A polgári nemzetállamon innen és túl, in Eszmélet 1998/37. szám, 23-32.
 • A népszavazási dosszié. Rekonstrukció és analízis az Alkotmánybíróság döntése után, in Társadalmi Szemle 1998/2. szám, 88-92.  
 • En deça et au dela de l’Etat-nation bourgeois. Colloque International, Paris, 13 au 16 mai 1998, in: Contributions, 4e dossier 
 • Az emberi jogok természetének megalapozása: egységesség - világnézet típusok és politikum, in Eszmélet 1998/40. szám, 10-22. 
 • Lehetséges-e jogimmanens mérce felállítása az alkotmánybíráskodás megítéléséhez?  (Egy elméleti hipotézis tapasztalati értékének vizsgálata), in Tanulmányok a jogvédelem és a rendvédelem köréből c. kötet 1998, 39-50.
 • A kormányzat terjedelmének és funkcióinak alakulása. Nemzetközi trendek és hazai tapasztalatok, in Kulcsár Kálmán (szerk.): Politika és társadalom 1989-1998. MTA Nemzeti Stratégiai Kutatások, Budapest, 1999, 65-92. 
 • A jog varázsa alóli felszabadulása. Max Weber jogfejlődési magyarázata, in Akik nyomot hagytak a XX. századon 5. Napvilág Kiadó, Budapest, 1999
 • Parlamentáris kormányzás a rendszerváltás után (társszerzőkkel), in Kulcsár Kálmán (szerk.): Politika és társadalom 1989-1998. MTA Nemzeti Stratégiai Kutatások, Budapest, 1999, 31-64. 
 • A jogállamiság változatai – elméleti és történeti nézőpontból , in Gergely András - Bayer József - Kulcsár Kálmán (szerk.): A politikatudomány arcai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999, 91-124. 
 • Elvesztett kormányhatalom – megtartott törzsválasztók. MSZP dilemmák 1998, in Parlamenti választások 1998. Politikai szociológiai körkép, MTA PTI-Századvég Kiadó, Budapest, 2000, 131-143. Ugyanez: Politikaelméleti tanulmányok. Schlett István 60. születésnapjára, ELTE-Korona Kiadó, 1998
 • Körkérdés a harmadik útról, in Eszmélet, 1999/43. szám, 140-147. 
 • Mérlegen a XX. század, in Múltunk, 2000/1. szám, 218-230. 
 • Vázlat a közbiztonság három régiójáról: világrendszer – nemzetállami szint és lokalitás in Jogtudományi Közlöny, 2001/5. szám
 • A szociális jogállam követelményeinek helyzete alkotmányos berendezkedésünkben: múlt,  jelen, jövő? In Magyar Jog, 2001/4. szám, 257-267.
 • Populisme et extrème droite. Séminaire Européen, organisé par le  Parlement Européen du Groupe GUE-GVN. Paris, 25.06.2002. 
 • A decizionizmus két terepe Carl Schmittnél: a szuverenitás makro- és a bírói ítélet mikroszintjén, in Világosság, 2003/7-8. szám, 103-118. és u. ez Leviatán Tomus I. 2004 
 • Legalitás és legitimitás Magyarországon, in Fundamentum 2003/1. szám,  73-78. 
 • Államszocialista kísérletek – történelmi tanulságok, in Eszmélet 2003/58. szám, 37-73. 
 • A marxista jogelmélet funkcionalitása Magyarországon 1963-1988, in Jogelméleti Szemle 2003/4. elektronikus folyóirat: http://jesz.ajk.elte.hu/szigeti16.html
 • A versenytársadalom versenyszótárából, in Eszmélet 2004/63. szám, 24-29. 
 • Az Európai Unió IV., szociális pillére felé, in Eszmélet 2004/64. szám, 18-21. 
 • Szabály és norma azonossága és különbsége. Normakontinuum elmélet - kitekintéssel a generálklauzulák és a jogelvek közötti különbségek természetére, in Jogtudományi Közlöny, 2005/1. szám, 3-13.
 • State socialist experiments - historical lessons, in CONSCIOUSNESS. Selected essays. Budapest, 2001, pp. 101-135.
 • A választójog jogdogmatikája jogesetek tükrében, in LEVIATÁN. Az SZE Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Tudományos Közleményei, Tomus V., 2007, 159-174. 
 • Népszavazási kezdeményezések 2006, in  Magyarország Politikai Évkönyve I.  2007, 293-298. 
 • Országgyűlési képviselői választások 2006 – az Országos Választási Bizottság jog-és feladatkörein keresztül, in Magyarország Politikai Évkönyve III.  2007, DVD 
 • Jog és élet - az Országos Választási Bizottság tapasztalatainak fényében. in Magyarország Politikai Évkönyve III.  2007, DVD  
 • The Theory of Power: "Politics" and "Political Action" (társszerző: Vincze Ibolya), in Central European Political Science Review, Number 31., 2008 Spring, pp. 19-32.
 • A népszavazási kezdeményezések dömpingje - 2007, in  Sándor Péter-Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 2007-ről, 236-254. Demokrácia Kutatások Központja, 2008. június 12.
 • Emberi jogunk-e a tulajdonjog? In Állam-és Jogtudomány, L. évfolyam, 3. szám (2009), 399-416.
 • A félperiféria-vita jelentősége, in Eszmélet, 2010/85. szám, 175-187
 • A magyarországi újkapitalizmus természete és helye a világrendszerben, in Eszmélet, 2010/88. szám, 63-79.
 • Világrend és világrendszer. Galló Béla: Az újkapitalizmus régi világa. Biztonság, geopolitika és nemzetközi mozgástér a globalizáció korában. Napvilág, 2010, in  Eszmélet, 2010/87. szám, 162-167
 •  Politikatudomány horizontosan, in Századvég, 2010/4. szám, 71-79.
 • Válasz a Fundamentum körkérdéseire, in Fundamentum, 2010/4. szám, 53-56.
 • Hogyan is történt valójában? Az OVB esete a törvénnyel és végrehajtásával, in Új Magyar Közigazgatás, 2011/4. szám, 31-43.
 • Új alkotmány - mi végre? A hatálybalépés előtti "0" pont- joggyakorlat nélkül, in Pro Publico Bono Állam-és Közigazgatás-Tudományi Szemle, I. évfolyam, 1. szám (2011), 1-7. Online változat:  http://www.propublicobono.hu/pdf/Szigeti%20Alkotmany%20mi%20vegre.pdf  U. ez: Fáklya, XX. évfolyam, 1-2. szám, 1-4.
 • Világrendszerelmélet: álláspontok és problémák, in Eszmélet, 2011/91. szám, 51-59.
 • Materialista lételméle, in Ezredvég, XXIII. évfolyam, 2013 július-augusztus, 123-134.
 • A kritikai társadalomtudományi megismerés specifikumai, in Jog-Állam-Politika, 2013/1. szám, 39-70.
 • A jogtudomány társadalomtudományok közötti különneműsége: praxishoz kötöttség és jogelméleti általánosítás, in Jog-Állam-Politika, 2013/2. szám, 3-15.
 • A magyar választási rendszer átalakítása - összehasonlító perspektívában, in Jogtudományi Közlöny, 2014/2. szám, 82-92. és u. ez: Political Capital - Social Development Institute, 2013 október, http://www.valasztasirendszer.hu/wp-content/uploads/SzigetiPeter_AMagyarValasztasiRendszerAtalakitasa_131009.pdf 
 • A politikum konstrukciója. A politikai problémája Carl Schmittnél, Max Webernél és a neomarxistáknál, in Eszmélet, 2013/100. szám, 82-111.
 • A nemzetállami szuverenitás közjogi fogalma és ami azon túl van. MTA Law Working Papers (ISSN 2064-4515) http://jog.tk.mta.hu/uploads/files/mtalwp/2014_15_Szigeti.pdf
 • De politieke situatie in Hongarije na de parlementsverkiezingen (Annamária Artner en Péter Szigeti), in Vlaams Marxistisch Tijdschrift (VMT) (ISSN: 2032-5363), Zommernummer 2014: 48ste jaargang nr. 2m 115-119. http://www.imavo.be/vmt/14214-Artner%20en%20Szigeti.pdf
 • Módszerdualizmus - monizmus: a jogászi gondolkodásmód és a lételmélet viszonyáról Horváth Barna dialektikus neokantianizmusa kapcsán, in: Állam- és Jogtudomány, LVII. évf.  2016/2. 65-77.
 • Megjegyzések az átmenetről és az államszocialista kísérletek határkérdéseiről,  in: Eszmélet 107, 53-57. (2015)
 • Nemzeti értékviták és kultúrafelfogások (Recenzió Agárdi Péter könyvéről) in: Eszmélet 109, 13-18. (2016)

Recenziók 

 • Reflexiók egy 20. századi humanista forradalmár hagyatékáról (Michael Löwy: La pensée de Che Guevara  Edition Syllepse), in Eszmélet, 1998/38. szám, 189-194. 
 • Bayer József: A politikai legitimitás, in Kritika, 1998/7. szám, 40-41. 
 • K állattörténetei K szerint (Kállai R. Gábor: Kafkológia), in Ezredvég 1998/6. szám, 71-75.
 • Állandóság a változásban, Eszmélet 2001/50.  szám, 153-158.
 • Gazdasági elit és társadalom a magyarországi új kapitalizmusban (Szalai Erzsébet monográfiájáról, Aula, Budapest, 2001), in Eszmélet, 2002/54. szám, 95-103. 
 • Mi lehet a tőkén túl? (Mészáros István főművéről), in Ezredvég, 2009/1. szám, 91-98.
 • Adatvédelem és a közérdekű adatok nyilvánossága (Recenzió Az információs szabadságok c. könyvről), in Jog-Állam-Politika, 2011/1. szám, 123-127.

Publikált tudományos kerekasztal viták 

 • Létezhet-e szociális piacgazdaság? In Eszmélet, 1994/24. szám, 4-32. 
 • A képviseleti demokrácián innen és túl, in Eszmélet, 1993/23. szám, 5-32. 
 • Mi történt a magyar munkássággal? In Eszmélet, 1998/38. szám, 4-27. 
 • Emberi jogok - szociális jogok, in Eszmélet, 1998/40. szám, 4-9. 
 • Körkérdés a harmadik útról, in Eszmélet, 1999/43. szám, 140-147. 
 • Válasz Bódig Mátyásnak, in Fundamentum, 2003/3-4. szám, 86-87. 
 • Reflexiók a 3. Európai Szociális Fórumról, in Eszmélet,  2004/64. szám, 4-17.

Szakfordítások  

 • Blandine Barret- Kriegel: Jogállam. Gondviselő állam, in Takács Péter (szerk.): Joguralom és jogálla. Antológia a Rule of Law és a Rechtsstaat irodalmának köréből. TEMPUS, Budapest, 1995, 219-225.
 •  A francia forradalom II. éve (Jean Martin), in Eszmélet, 1994/24. szám, 195-208. 
 • Blandine Kriegel: Demokrácia és jogállam, in Takács Péter (szerk.): Államtan.  Írások a XX. századi általános államtudomány köréből. Szent István Társulat, Budapest, 2003, 487-496.     

Nemzetközi konferenciák, előadások

 •  Quatre traits caractéristiques du processus politique dans la transition en Hongrie (Colloque international de la science politique ) Panteios University Athens, Athen 30. 10. 1991 
 • L’ Etat du droit social   Stato il verso 2000  (Forum international de la théorie de l’Etat) Assisi, 12. 09. 1992 
 • L’Europe du centre-est  aprēs le changement de régime  L’avenir de l’Europe centrale et orientale ( Rencontre international des Cercles Condorcet)  Paris, 16. 06. 1994
 • Quel avenir de l’ Europe -  au point de vue de notre pays  (Rencontre international des Cercles  Condorcet) Budapest, 27. 01. 1995
 • En deça et au dela de l’Etat-nation bourgeois  Quelle alternative? Quelle émancipation humaine? (Colloque International)   Paris, 14, mai, 1998
 • Populisme et extrēme droite Séminaire Européen, organisé par le  Parlement Européen du Groupe GUE-        GVN     Paris, 25.06.2002
 • Vers le IV ēme pilier social de l’Union Européenne  3ēme Forum  Social Européenne, La nouvelle  constitution européenne et   nos reponses (séminaire) London, 15. 10. 2004.    
 • „Les institutions européennes, la souveraineté nationale et le manque de l’économie politique” – Colloque bilateral: La prés idence francaise et l’Union Européenne Regards croisés franco - hongrois 13 - 14 novembre, 2008 á Budapest
 • The Nature and Place of Hungary’s post - 1990 Capitalism within the World System Question of the long term effects: the case of Hungary” Econom ical and political transformation - 20 years after Conference International, Corvinus University of Budapest and HSE in Moscow 17 - 18. 11. 2011. Budapest