Témajavaslatok szakdolgozathoz, évfolyam- és TDK-dolgozatokhoz

SZAKDOLGOZATOK, ÉVFOLYAMDOLGOZATOK ÉS TDK-DOLGOZATOK

A Jogelméleti Tanszék oktatói elsősorban az alábbi témákban vállalnak konzultációt évfolyamdolgozatok, szakdolgozatok és TDK-dolgozatok írása során. Hallgatói érdeklődés esetén a kíírt témák mellett – amint azt több helyütt jelezzük is – az oktatóval való konzultáció alapján lehetőség van további témák egyeztetésére. Egyeztetés után bármely olyan téma feldolgozása vállalható, ami a hallgató egyéni érdeklődésének megfelelel, amennyiben az beleesik a tanszék által oktatott tárgyak profiljába. Az alábbiak így elsősorban a témaválasztás fő irányait és lehetőségeit jelzik. A témaválasztás egyeztetése végett a hallgatók keressék meg az oktatókat!

"Hogyan írjak évfolyamdolgozatot?"

A dolgozatok formai kritériumait illetően bővebben ld. ezt a linket!


JOGÁSZ SZAK 

SZAKDOLGOZATOK

 Takács Péter

 • Az igazságosság kérdései és a jog igazságossága.
 • A természetjog és a jogi pozitivizmus viszonya.
 • Az igazságosság kérdései és a jog igazságossága.
 • A politikai perek. Vagy: Egy jelentős per elemzése
 • Az állam- és jogelméleti gondolkodás egy jelentős alkotójának életműve

Bencze Mátyás

 • A bírói gyakorlat és az igazságtalan jog
 • Precedensjog a hazai bírói gyakorlatban
 • A sértetti közrehatás megítélése a bírói gyakorlatban
 • A bírói kar nemi megoszlásának hatása az ítélkezési gyakorlatra
 • Egyeztetést követően bármilyen jogbölcseleti/jogszociológiai szempontból releváns téma

Egresi Katalin

 • Állam és demokrácia a felvilágosodás korában
 • Elitelméletek az újkori politikai filozófiákban és a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásában
 • A XIX-XX. századi magyar állambölcselet egy - a hallgató által választott - alakjának bemutatása és elméletének elemzése. Életút és elmélet
 • A társadalmi fejlődés problémája a magyar Társadalomtudományi Társaság vitáiban
 • A nemzetközi politika meghatározó elméleti irányzatai és azok fejlődéstörténete

Pődör Lea

 • A bírói jogalkalmazás jogelméleti szempontból releváns kérdései
 • A jog és erkölcs viszonyának kérdései
 • Laikus elemek a bíráskodásban
 • A jog és a kultúra viszonya; jogi kultúra
 • Egyeztetést követően bármilyen jogbölcseleti/jogszociológiai téma

Szoboszlai-Kiss Katalin (A Jogelméleti Tanszék vonatkozásában) 

 • Antik bölcselet
 • Platón államtana
 • Platón és Arisztotelész gyakorlati filozófiája. Összehasonlítás
 • Szókratész filozófiája és pere
 • Modern etikai problémák az élet kezdetén és végén. (in vitro fertilizáció, abortusz, eutanázia, és így tovább)

Szigeti Péter

 • A jogállamiság mint történelmi probléma és a nemzeti jogrendszerek
 • A jogállamiság jelentései, kritériumai egykor és ma
 • A nacionalizmus és a nemzetállam eszméje, a polgári nemzetállamok kialakulásának útjai
 • A szocializmus és a szocialista-kommunista állameszme
 • Az államszocialista kísérletek jellemzése, típusvariánsai (1917-1991)

 


 

ÉVFOLYAMDOLGOZATOK

Takács Péter

 • A jog és igazságosság kérdései
 • A „mikroállamok” (egyeztetés szerinti konkretizálás után)
 • Az állam és az egyházak viszonyának kérdései
 • A jogértelmezés és a jogi érvelés kérdései
 • A feminista jogelmélet
 • Az Iszlám Állam (ISIS) államiságának kérdései: állam-e az Iszlám Állam?
 • Hans Kelsen állam- és jogelmélete, Hasonló: Somló Bódog állam- és jogelmélete, Hasonló: Aquinói Szent Tamás jog- és állambölcselete (Egyezetetés alapján más jelentős magyar vagy külföldi, régi vagy mai jogelméleti gondolkodó is választható.)
 • A nürnbergi per. Esetfeldolgozás (Egyezetetés alapján más nemzetközileg jelentős per is választható; a mai ismertebb perek feldolgozásához angol nyelvtudás szükséges)
 • Bármely olyan téma, amelyet a hallgató egyéni érdeklődése alapján fel kíván dolgozni, amennyiben beleesik a tanszék által oktatott tárgyak profiljába (előzetes egyeztetés alapján)

 Szigeti Péter

 • Világrendszer-elmélet: unidiszciplináris tudomány vagy a kritikai hagyomány alkalmazása?
 • Globális kapitalizmus és regionális integrációk
 • Az anarchizmus és válfajai, jelentése és jelentősége
 • Az alkotmányosság jogelméleti megközelítésben
 • A francia konstitucionalizmus
 • A jog tárgyspecifikus kategóriái
 • A természetes nyelvek és a jogi nyelv összevetése
 • A jogtudományi megismerés sajátosságai
 • Kritikai társadalomelmélet
 • Módszerdualizmus-monizmus

 

 Egresi Katalin

 • Machiavelli politikai filozófiája és üzenete a reneszánsz korából
 • Szerződéselméletek a koraújkorban és a szerződéselméletek kritikája
 • A felvilágosodás korának állambölcselete
 • Olasz közjogi doktrínák (olasz nyelvtudással rendelkező hallgatók számára)
 • Pulszky Ágost jog-és állambölcselete
 • Eötvös József "Uralkodó eszméi". A liberális magyar állambölcselet paradigmái
 • Konzervatív magyar államelmélet a dualizmus korában és hatása a magyar alkotmányos gondolkodásra
 • Idealizmus kontra realizmus, avagy a nemzetközi politika kurrens irányzatainak ellentmondásai
 • Európai minták és/vagy nemzeti értékek? A magyar állambölcseleti gondolkodás paradoxonai a XIX./XX. században
 • Az állam „bukásának” toposza az újkori európai történelemértelmezésekben

 

Szoboszlai-Kiss Katalin (A Jogelméleti Tanszék vonatkozásában)  

 • A görög polisz kialakulása
 • Jogi érvelés kezdetei a  görög drámákban
 • A szofisták
 • Platón ideatana
 • Arisztotelész politikája
 • Descartes etikájának sztoikus elemei
 • Környezetetikai problémák
 • Élet és halál etikai és jogi megközelítésben
 • Jogi és etikai maximák a korai antik irodalomban
 • Kant etikája
 

Pődör Lea 

 • A bírói jogalkalmazás jogelméleti szempontból releváns kérdései
 • Jog és kultúra

 

 

TDK-DOLGOZATOK

Takács Péter

 • Jogértelmezés és jogászi érvelés; a jogelmélet történet; a jogelmélet klasszikusai és „nagy problémái” és az ahhoz kapcsolódó témák.
 • Az államra és a jogra vonatkozó elméletek története, a régi elméletek mai relevanciája és az ahhoz kapcsolódó témák.
 • Államelmélet, az állam értéktartalma, speciális kérdések (pl. különleges államok, az állam és az egyházak viszonya, és így tovább).
 • A kisállamok, a miniállamok és a "mikroállamok".

 

Szigeti Péter

 • Módszerdualizmus - monizmus.
 • Jogértelmezés és jogi hermeneutika
 • Magyarázatok a bírói jogalkalmazás természetéről (toposzok - teorémák - elméletek).
 • A „látható kéz” a globalizációban: a "fejlesztő állam" kérdése
 • A jóléti állam, globális kapitalizmus, államtalanítási törekvések

 

Egresi Katalin

 • Klasszikus demokráciaelméletek (irányzatok és meghatározó nézetek);
 • Erkölcs és politika viszonya a premodern és modern politikai filozófiákban;
 • Az 1948-as olasz alkotmány keletkezése és alapelveinek rendszere.

 

Szoboszlai-Kiss Katalin (A Jogelméleti Tanszék vonatkozásában)  

 • Az antik államelméletek kérdései,
 • A szofisták és a szofisztika;
 • Modern etikai problémák és megoldási kísérletek
 
 

Pődör Lea

 • A jog és erkölcs viszonyának kérdései
 • Jog és kultúra
 • Laikus elemek a bíráskodásbanIGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI SZAK (BA)

SZAKDOLGOZATOK

Tanszékünk az igazságügyi igazgatási szakos hallgatók számára Az igazságszolgáltatás etikája (DKNB_JET M015) c. tárgy keretében és annak anyagához kapcsolódóan vállal szakdolgozati konzultációt, egységesen, a következő témakörben:

 • Etikai kérdéseket is felvető konkrét jogi eset(ek) elemzése. (A feldolgozandó jogesetet vagy jogeseteket az oktatóval való első, lehetőleg még jelentkezés előtti konzultáció során célszerű meghatározni.)

Az érdeklődő hallgatók egyeztetés végett Pődör Leát keressék meg.

 

 

 

A dolgozatok formai kritériumait illetően

bővebben lásd ezt a linket!

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Tanács:
Ne hagyd a dolgozatírást a határidő utolsó napjára!, különben így jársz:

         

 

 

 

 

 

Flag Counter