Záróvizsga információk

A záróvizsgával kapcsolatos információk

tételek, tananyag, tansegédletek, 2022 

TÉTELEK 

Államelmélet („A”-tételek) 

 1. Az ókori görög állambölcseleti gondolkodás. Platón ideális állama; a zoón politikon Arisztotelész elméletében
 2. A középkori politikai gondolkodás az államról: Szent Ágoston és Aquinói Szent Tamás állambölcselete.
 3. A reneszánsz politikai gondolkodása: Machiavelli tanai és értékelése. Az utópiák
 4. A társadalmi szerződés klasszikus elméletei: Hobbes, Locke és Rousseau. A szerződéselméletek kritikái
 5. A francia felvilágosodás államelméleti tanai Montesquieu és Voltaire. Az államhatalmi ágak elválasztása és a hatalommegosztás problémája
 6. A klasszikus német filozófia az államról: Kant és Hegel elmélete. A polgári társadalom és a „politikai állam” történelmi elválása és XX. századi összefonódása
 7. A szuverenitás elméleti kérdései az újkori európai államfejlődésre tekintettel.
 8. A liberalizmus és a liberális állameszme
 9. A konzervativizmus és a konzervatív állameszme
 10. A szocialista-kommunista állameszme. Államszocialista kísérletek 1917-1989/91.
 11. A nacionalizmus és nemzetállam eszméje. A világrendszer és a nemzetállamok
 12. Az állam és demokrácia viszonya – modern demokrácia-elméletek. A pluralizmus problémái (Dahl, Habermas, Foucault).
 13. A XIX. és a XX. század európai államfejlődésének főbb csomópontjai: a minimális és a mérsékelt állam; a totalitárius államok
 14. A XIX. és a XX. század európai államfejlődésének főbb csomópontjai: a jóléti államok. A jóléti állam fogalma, funkciói, válsága és a válságra adott válaszok
 15. A jogászi államfelfogás és a jogi államfogalom. Hans Kelsen munkássága
 16. A szociológiai államfelfogás és a társadalmi államfogalom. Max Weber a racionális államról
 17. A politikai államfelfogás és a politikai államfogalom. Carl Schmitt elmélete
 18. Az államok rendszerezése és tipológiája; államformák és államtípusok.
 19. Az államrend jogszerűsége és elfogadottsága: legalitás, legitimitás, legitimáció
 20. Az engedelmesség és a polgári engedetlenség elméleti kérdései; annak jogi megítélése

Jogbölcselet („B”-tételek)

 1. Jogelméleti irányzatok családfája, megközelítésmódja
 2. A természetjog történeti csomópontjai. A természetjogi gondolkodás jellemzői
 3. Az értékorientált jogelmélet. Gustav Radbruch a törvényes jogtalanságról és a törvényfeletti jogról
 4. A történeti-jogi iskola fellépése Németországban és Angliában. Savigny, Hegel és Marx a jog történetiségéről.
 5. Jogpozitivizmus és normativizmus. A jogrend és a joglépcső-elmélet; Hans Kelsen „tiszta jogtana”. Jogrend és jogrendszer.
 6. L. A. Hart elmélete: a szabályok fajtái és rendszere; a jog kiszámíthatósága és bizonytalanságai; a jog és erkölcs összefüggései
 7. A szabályok és a jogelvek viszonya a jogban; R. Dworkin elmélete
 8. Szociológiai jogelméletek: a szabadjogi irányzat (Ehrlich, Kantorowicz), a jogi pragmatizmus (Pound), és az amerikai jogi realizmus (Frank)
 9. A neokantiánus jogbölcselet. A marxista jogelméleti gondolkodás. Konstruktivista és hermeneutikai törekvések a jogelméletben
 10. A magyar jogbölcseleti gondolkodás főbb képviselői és korszakai (jogpozitivizmus, szociológiai pozitivizmus, a neokantiánus jogfilozófia, a szocialista jogelmélet, kortárs jogelmélet)
 11. A jog fogalma. Kísérletek a jogfogalom meghatározására
 12. A szintetikus jogfelfogás – a jog szerkezete, intézményei és működése
 13. A társadalom normarendszerének differenciálódása és a jog
 14. A jogi objektiváció kategória-elemzése
 15. A törvényesség és alkotmányosság jogelméleti elemzése
 16. A német jogállamiság, a francia konstitucionalizmus, valamint az angol és az amerikai joguralom összehasonlító jellemzése
 17. A jogállamiság és a joguralom kérdései. A jogállam jogelméleti követelményeinek rendszerezése (formális és materiális kritériumok)
 18. Az emberi jogok jogelméleti szempontú elemzése. A kantiánus és a haszonelvű jogfelfogás
 19. A jogalkalmazás jogelméleti kérdései (a deduktív-, az eset- és az argumentatív módszer). A jogászi érvelés problémái
 20. A jogértelmezés elméleti kérdései. A joghézag problémája

 


 

TANANYAG

Győr, 2010. január. 15.

frissítve: 2017. január. 31. és 2022. január. 31.

A tételek és a tananyag letölthető PDF-ben is (itt vagy az alábbi ikonra kattintva).

PDF 1 .png
 

KIEGÉSZÍTŐ TANANYAG

 

A fenti tankönyvek mellett, illetőleg helyett egyes tételekhez a következő kiegészítő tananyagot tesszük közzé:

Államelmélet

Jogbölcselet

 
 

SZUBJEKTÍV TANÁCSOK

a záróvizsgára való felkészüléshez

 

A záróvizsga esetén továbbra is érvényes a vizsgára való felkészülés három alapszabálya és felejthetetlen imperativusza:

 

1. KERÜLNI KELL A TÚLTANULÁS VESZÉLYEIT! - 2. SOSEM SZABAD MEGIJEDNI ÉS MEGHÁTRÁLNI!

Záróvizsga Shutterstock .jpg

 

3. NEM AZ ELOLVASANDÓ KÖNYVEK MENNYISÉGE

(OLDALSZÁMA) SZÁMÍT, HANEM A MINŐSÉGE!

 

könyvek 0011+1 .JPG

 

4.... ÉS A FELEJTHETETLEN IMPERATIVUSZ:

d43a68d73fa917e787cfeb5a670f01e0.jpg